Klub přátel Řecka, z.s.

info@klub.gr

Boučkova 1746/4, Břevnov, 162 00 Praha 6

Stanovy spolku

Stanovy spolku

Článek č. I
Název, sídlo a právní postavení


1. Spolek nese název Klub přátel Řecka, z. s. (dále jen Spolek).
2. Sídlem Spolku je Praha.
3. Spolek vznikl ze zákona dnem 1. 1. 2014 transformací občanského sdružení KPŘ,
založeného podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a vzniklého dnem registrace
stanov Ministerstvem vnitra České republiky 17. 7. 1995 čj. II/S-Os/I-27705/95-R,
doplněných a změněných členskou schůzí ze dne 28. 2. 2013 a ze dne 27. 2. 2015.
4. Klub přátel Řecka je spolkem přátel Řecka, jeho lidu, jazyka, kultury a dějin. Spolek je
zřízen na dobu neurčitou.

Článek č. II
Cíle a poslání Spolku
Hlavní činnost

1. Posláním Spolku je vyvíjení a podpora kulturních a jiných všeobecně prospěšných činností
přispívajících k vzájemnému poznávání a sbližování české a řecké národní kultury a k
zachování národního povědomí řecké diaspory v ČR, jakož i péče o odkaz první předsedkyně
Klubu přátel Řecka Mgr. Lidie Kopecké.
2. Své poslání podle článku č. II, odst. 1. plní Spolek tím, že:
a) zprostředkovává šíření vzájemných informací ze všech oblasti zájmů Spolku mezi jeho
členy a příznivci,
b) pořádá a podporuje kulturní a společenské akce se vztahem k Řecku,
c) provádí výstavní činnost se vztahem k Řecku,
d) organizuje besedy a setkání s osobnostmi ČR a Helénské republiky z různých oblastí
kulturního života,
e) zajišťuje přednášky a obrazové programy nebo jejich cykly o Řecku pro členy Spolku a
jeho příznivce,
f) pořádá pro členy Spolku a jeho příznivce exkurze do míst památek česko-řecké
vzájemnosti, míst řeckých kulturních památek a míst současného umění Řecka,
g) vede příruční řeckou knihovnu jako informační a kulturní středisko,
2
h) vede archiv Spolku pro uchování dokumentů vzniklých z jeho vlastní činnosti nebo
sebraných dokumentů z činnosti fyzických a právních osob se vztahem k česko-řecké
vzájemnosti a k Řecku,
i) podporuje své členy a příznivce v účasti na kurzech novořečtiny nebo starořečtiny nebo tyto
kursy sám bezplatně pořádá,
j) pečuje o odkaz první předsedkyně Klubu přátel Řecka Mgr. Lidie Kopecké,
k) informuje své členy a veřejnost prostřednictvím vlastních internetových stránek, o svolání
členské schůze písemnou nebo elektronickou poštou.

Vedlejší činnost

1. V rámci ediční činnosti jako vedlejší činnosti připravuje Spolek vydávání odborné,
zájmové a informativní literatury a nosičů písma a zvuku se vztahem k Řecku.

Článek č. III
Členové, členská práva a povinnosti

1. Členství ve Spolku je individuální.
2. Řádným členem Spolku se může stát fyzická osoba české státní příslušností, která se
ztotožňuje s posláním Spolku a chce napomáhat v jeho činnosti a aktivně se zúčastňovat jeho
akcí. Výbor Spolku uloží zájemci o řádné členství zkušební lhůtu v délce až jednoho roku od
podání písemné přihlášky, během níž posoudí aktivní účast žadatele na činnosti Spolku.
3. Spolek má členskou základnu, která může sestávat z členů zakládajících, řádných, a
čestných. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný.
a) Členové zakládající. Mezi zakládající členy Spolku patří ti členové, kteří se zúčastnili
zakládající schůze Klubu přátel Řecka nebo do Klubu přátel Řecka vstoupili ke dni schválení
jeho stanov 17. 7. 1995.
b) Členové řádní. Mezi řádné členy Spolku patří členové, kteří v příslušném kalendářním roce
zaplatili členský příspěvek v předepsané výši a termínu jeho splatnosti do konce měsíce února
tohoto kalendářního roku. Termín splatnosti může výbor Spolku na žádost člena posunout.
c) Členové čestní. Mezi čestné členy patří osoby, jimž bylo čestné členství nabídnuto a nebylo
jimi odmítnuto.
4. Řádní členové mají tato práva a povinnosti:
a) platit každoročně členské příspěvky ve výši a době stanovené výroční členskou schůzí
Spolku,
b) naplňovat aktivně poslání Spolku účastí na akcích Spolku,
c) zúčastnit se členské schůze Spolku,
3
d) navrhovat kandidáty, volit a být i opakovaně voleni do orgánů Spolku,
e) hlasovat na členské schůzi o všech přednesených otázkách,
f) být písemně poštou nebo elektronickou poštou informováni o chystaných akcích Spolku.
5. Čestní členové mají práva podle článku III, odst. 4., písm. f, nemají práva a povinnosti
podle článku III, odst. 4., písm. a, b, c, d, e.
6. Členství ve Spolku zaniká:
a) Zánikem Spolku.
b) Vystoupením člena ohlášeným výboru Spolku.
c) Vyloučením. Spolek může rozhodnutím výboru Spolku vyloučit člena, který porušuje
povinnost vyplývající z členství, uvedenou v čl. III, bod 4, písm. a, když v přiměřené lhůtě po
výzvě spolku nezjednal nápravu nebo když opakovaně neplní povinnosti uvedené v čl. III,
bod 4, písm. b, c. Rozhodnutí o vyloučení se musí doručit vyloučenému členu, a to buď
písemně, pokud sdělil svou doručovací adresu nebo na jeho elektronickou adresu. Proti
rozhodnutí o vyloučení se může člen Spolku do 15 dnů od jeho doručení odvolat, odvolání
adresovanému sídlu Spolku. Výbor Spolku po novém projednání pro nové skutečnosti buď
sám vyhoví, nebo předloží k rozhodnutí nejbližší členské schůzi.
d) Smrtí člena.

Článek č. IV
Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou statutární orgán, členská schůze Spolku jako nejvyšší orgán a výbor
Spolku.
1.1. Členy statutárního orgánu Spolku jsou předseda výboru Spolku, v jeho nepřítomnosti
zástupce předsedy výboru Spolku. Každý člen statutárního orgánu podepisuje zastoupení
Spolku samostatně. Po uplynutí pětiletého funkčního období předseda a zástupce předsedy
zůstávají členy statutárního orgánu Spolku až do zvolení nových členů statutárního orgánu.
1.2. Členská schůze Spolku je nejvyšším orgánem Spolku. Výroční členská schůze se koná
jednou v roce, zpravidla po roční účetní uzávěrce za uplynulý kalendářní rok. Mimořádná
členská schůze se koná podle naléhavých potřeb, zejména nejsou-li volené orgány Spolku
usnášeníschopné a je nutno je doplnit novou volbou. Členskou schůzi svolává předseda
výboru Spolku 30 dnů předem prostřednictvím internetové pošty nebo veřejné pošty na adresu
udanou členem Spolku.
Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku nebo jejich zmocněnců.
Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Není-li členská schůze na
svém zasedání schopna usnášet se, statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal,
svolá novou členskou schůzi -náhradní zasedání – pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od
4
předchozího zasedání členské schůze. Nová členská schůze pak přijímá usnesení většinou
hlasů členů přítomných v době usnášení.
Členská schůze
a) jedná podle programu a pořadí jednání uvedeného v pozvánce,
b) usnáší se o případném doplnění programu uvedeného v pozvánce,
c) volí a odvolává tajným hlasováním členy výboru Spolku,
d) volí veřejným hlasováním pracovní komisi výroční členské schůze, která je mandátovou,
návrhovou a volební komisí, ta si ze svého středu volí předsedu komise,
e) přijímá zprávu o činnosti Spolku za uplynulý kalendářní rok,
f) schvaluje účetní uzávěrku za uplynulý kalendářní rok,
g) přijímá a doplňuje plán činnosti Spolku předložený výborem pro nový kalendářní rok,
h) přijímá a mění stanovy Spolku.
i) přijímá zprávu pracovní komise členské schůze,
j) rozhoduje v odvolacím řízení o zrušení členství,
k) rozhoduje v otázkách, ve kterých nepřijal rozhodnutí výbor Spolku svou nadpoloviční
většinou,
l) rozhoduje o zrušení Spolku a jmenování likvidátora jako členská schůze likvidační, není-li
sdružení způsobilé další činnosti.
1.3. Výbor Spolku je výkonným orgánem Spolku. Je tří až pětičlenný, volený členskou schůzí
na dobu pěti let a jí odpovědný. Výbor volí ze svého středu předsedu výboru Spolku a
zástupce předsedy výboru Spolku. Po uplynutí funkčního období zůstává výbor výkonným
orgánem Spolku až do zvolení nového výboru. Výbor jmenuje ze svých řad pokladníka
Spolku, pro kterého případně zřídí statutární orgán Spolku podpisové právo k účtům klubu.
Podpisové právo k účtům Spolku náleží také jeho statutárním orgánům. Výbor může jmenovat
ze svých řad také jednatele Spolku jako pomocný orgán výboru Spolku pro vedení běžné
agendy, spravování archivu Spolku a organizování činnosti Spolku nebo jiný pomocný orgán
pro organizování činnosti Spolku. Výbor Spolku rozhoduje o adrese sídla Spolku.

Článek č. V
Hospodaření Spolku

1. Finančními zdroji Spolku jsou:
5
a) pravidelné členské příspěvky ve výši stanovené výroční členskou schůzí Spolku,
b) dary, dotace, subvence, mimořádné příspěvky či jiné příjmy,
c) výnosy z odkazu Mgr. Lidie Kopecké,
d) příjmy z vlastní vedlejší hospodářské činnosti.
Článek č. VI
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Do vzetí změn stanov na vědomí Spolkovým rejstříkem platí pro činnost Spolku stanovy
registrované Ministerstvem vnitra ČR 28. 2. 2013 s výjimkou těch ustanovení, která nejsou
v souladu s novelou Občanského zákoníku, platnou od 1. 1. 2014.
2. Spolek Spolku může ukončit svou činnost:
a) rozhodnutím členské schůze o ukončení činnosti Spolku,
b) rozhodnutím výboru o ukončení činnosti Spolku při poklesu členské základy pod počet
členů výboru,
c) rozhodnutím členské schůze nebo v případě bodu 2, písm. b rozhodnutím výboru o sloučení
Spolku s jinou právnickou osobou nebo o změně právní formy Spolku.
3. Stanovy v pozměněném znění schváleném valnou hromadou dne 27. 2. 2015 nabudou
účinnosti dnem vkladu změny stanov do Spolkového rejstříku.
Stanovy jsou vyhotoveny na pěti číslovaných stránkách.

Stáhnout Stanovy v PDF